Sportcomplex De Roef | Rijksstraatweg 115d 4254 XC Sleeuwijk
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ieder lid binnen onze vereniging heeft rechten maar ook verplichtingen. Deze zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement, welke u hierna kunt vinden: 

STATUTEN: 

NAAM EN ZETEL 
Artikel l:
1. De vereniging draagt de naam Sleeuwijkse Korfbalvereniging (S K V). Zij heeft volledige rechtsbevoegdheid.
2. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Waalwijk onder nr. V271766. 
Artikel 2:
Zij heeft haar zetel te Sleeuwijk (Gem. Werkendam), ten huize van de secretaris. 

DUUR 
Artikel 3:
De vereniging is opgericht op 1 maart 1955. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

DOEL 
Artikel 4:
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de korfbalsport.
2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroepskorfbalsport.
3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. wedstrijden te houden.
b. deel te nemen aan toernooien.
c. oefening van de leden te verzorgen.
d. evenementen op het gebied van de korfbalsport te verzorgen.
e. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.
f. aangesloten te zijn bij het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond en deel te nemen aan de door het Verbond uit te schrijven competities. 

LEDEN EN DONATEURS 
Artikel 5:
De vereniging bestaat uit leden en donateurs. 
Artikel 6:
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die in het register, bedoeld in artikel 7, lid 5, zijn opgenomen. Personen die de korfbalsport als beroep uitoefenen kunnen geen lid zijn.
2. Op voordracht van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid of tot lid van verdienste benoemen, zulks met behoud van zijn volledige lidmaatschapsrechten. 
Artikel 7:
1. De leden worden onderscheiden in gewone leden en buitengewone leden.
2. Gewone leden zijn zij die op de 1e juli van het verenigingsjaar de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt.
3. Buitengewone leden zijn zij die op de 1e juli van het verenigingsjaar de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt.
4. Slechts gewone leden hebben stemrecht.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en verdere van belang zijnde gegevens van de leden zijn opgenomen.
6. Waarin deze statuten wordt gesproken van leden worden daaronder verstaan de gewone en de buitengewone leden, tenzij het tegendeel blijkt. 

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 
Artikel 8:
1. De leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven.
b. de belangen van de vereniging en van de korfbalsport niet te schaden.
c. de overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.  

DEFINITIE DONATEURS 
Artikel 9:
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage. 

TOELATING LEDEN 
Artikel 10:
1. Wie lid van de vereniging wenst te worden deelt dit schriftelijk aan het bestuur mede.
2. Het bestuur beslist over de toelating van leden.
3. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

EINDE LIDMAATSCHAP 
Artikel 11:
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging van het lid;
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging; Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap, bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
d. door ontzetting, welke uitsluitend kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per 1 juli en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken; op deze termijn is de Algemene termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging per 1 juli van het jaar, volgend op dat waarin wordt opgezegd of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen is opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte, uit te sluiten.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, en van een besluit tot ontzegging van het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

JAARLIJKSE BIJDRAGE 
Artikel 12:
1. De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij worden daartoe in categorieën ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betaling van de bijdrage te verlenen.
3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van een bijdrage.  

RECHTEN DONATEURS 
Artikel 13:
Behalve de overige rechten die aan donateurs, bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen. 

BESTUUR
Artikel 14:
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden, waaronder een voorzitter een secretaris en een penningmeester, die door de algemene vergadering worden benoemd.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt na kandidaatstelling. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meerdere stemgerechtigde leden. De kandidaatstelling door het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een kandidaatstelling door vijf of meer leden moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Kandidaatstelling staande de vergadering is eveneens mogelijk doch slechts na goedkeuring hiervan door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
Artikel 15:
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen een door de algemene vergadering vast te stellen termijn wordt gevolgd door ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk af op de derde jaarlijkse algemene vergadering na zijn benoeming.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
Artikel 16:
1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering maakt de secretaris notulen op die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit is niet beslissend.
2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen en de besluitvorming binnen het bestuur worden gegeven. 
Artikel 17:
1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden tot drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
I. onverminderd het bepaalde onder II., het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaat.
II.a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.
c. het aangaan van dadingen.
d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter;
c. hetzij door twee andere bestuursleden.
7. Het bestuur is verplicht de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tlm 6 van dit artikel, alsmede elke wijziging hiervan, te doen inschrijven in het verenigingsregister dat wordt gehouden bij de in het tweede lid in artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel en Fabrieken. 

JAARVERSLAG EN VERANTWOORDING: 
Artikel 18:
1. Het verenigingsjaar (gelijk aan het boekjaar) loopt van één juli t/m dertig juni.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
4. Op de jaarlijkse algemene vergadering legt het bestuur zijn begrotingsontwerp voor het lopende verenigingsjaar voor.
5. De jaarlijkse algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kascommissie van tenminste twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is ver- plicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in leden 2 en 3 tien jaar te bewaren. 

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 19:
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (boekjaar) wordt een algemene vergadering (genaamd: de jaarlijkse algemene vergadering) gehouden. De datum van deze vergadering dient tenminste vier weken tevoren in het officieel orgaan van de vereniging bekend te worden gemaakt. In de jaarlijkse algemene vergadering komen onder meer aan de orde:
a. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 18 met het verslag van de aldaar benoemde commissie;
c. de verkiezing van het bestuur;
d. de verkiezing van de kascommissie;
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
f. de vaststelling van de begroting voor het lopende verenigingsjaar.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de jaarlijkse algemene vergadering dit wenselijk oordelen.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/vijfde gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. lndien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 24, of bij advertentie in tenminste één te Sleeuwijk, gem. Werkendam, veelgelezen dag- of weekblad, met inachtneming van de in artikel 24, lid 1, gestelde termijn. 
Artikel 20: 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle donateurs.
2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. leder gewoon lid van de vereniging dat niet is geschorst heeft een stem.
4. Een gewoon lid kan zijn stem niet door een daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen. 

VOORZITTERSCHAP/NOTULEN
Artikel 21:
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering maakt de secretaris of, bij diens afwezigheid, een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen. De notulen worden door de algemene vergadering goedgekeurd. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.  

GELDIGHEID ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 22:  
Een algemene vergadering is slechts geldig indien het aantal stemgerechtigde leden dat bij de opening aanwezig is tenminste de helft bedraagt van het aantal stemgerechtigde leden. Gaat een algemene vergadering wegens onvoldoende opkomst niet door, dan zal een tweede algemene vergadering in elk geval geldig zijn indien hierin niets anders wordt behandeld dan hetgeen op de agenda van de oorspronkelijke vergadering uitdrukkelijk was vermeld. 

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23:  
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk, of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen vinden herstemmingen plaats totdat een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen. Bij gemelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie, bij die voorafgaande stemming, het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge- bracht. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
a. zijn ondertekend;  
b. onleesbaar zijn;  
c. een persoon niet duidelijk aanwijzen;  
d. de naam bevatten van een persoon die zich niet verkiesbaar heeft gesteld;  
e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;  
f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
6. Over personen wordt schriftelijk, met gesloten stembriefjes, gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering een schriftelijke stemming nodig achten.
7. lndien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.
8. Een eenstemmig besluit van alle gewone leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde rechtskracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle gewone leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmem omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.  

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 24:  
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur onverminderd het bepaalde in artikel 19, lid 4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen der leden volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 7, lid 5. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 25. 

STATUTENWIJZIGING
Artikel 25:  
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.  
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als bedoeld aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Is het in de eerste zin van artikel 22 dezer statuten bedoelde aantal leden niet aanwezig dan wordt, in afwijking van de tweede zin van dat artikel, binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is gebracht, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldige uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.  

ONTBINDING
Artikel 26:  
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Bij ontbinding zal de vereffening geschieden door één of meerdere vereffenaars, aangewezen door de algemene vergadering.  
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan HET NATIONAAL FONDS SPORT GEHANDICAPTEN.   

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 27:  
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.  
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
Artikel 28:  
1. In het huishoudelijk reglement kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk zal worden voorgesteld.  
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift, als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.  
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Op dit besluit is artikel 25, lid 3, dezer statuten van overeenkomstige toepassing.

SKV Korfbal
2022 Sleeuwijkse Korfbal Vereniging
Privacy verklaring | Copyright SKV 2022